Gwasanaethau

Llesiant

Mae Y Bont wedi datblygu nifer o wasanaethau i gefnogi’r teuluoedd rydym yn gweithio gyda nhw, er mwyn hybu llesiant ac annog gwytnwch.

Cefnogaeth i rieni

Mae Y Bont wedi bod yn cynnal rhaglen riantu o’r enw ESCAPE ers 7 mlynedd; mae hon yn raglen ar gyfer gwella cyfathrebu rhwng pobl ifanc a’u rhieni. Mae’n rhedeg am 2 awr yr wythnos dros 6 wythnos ac wedi ei seilio ar barch rhwng dau safbwynt a hybu hyder rhieni.

Tyfu trwy’r Tymhorau

Mae Y Bont yn cynnig rhaglen Tyfu Trwy’r Tymhorau i blant a phobl ifanc.

Mae Tyfu Trwy’r Tymhorau yn raglen arloesol sy’n defnyddio symbolaeth y tymhorau er mwyn egluro’r profiad o alaru.

Bwriad rhaglen Tyfu Trwy’r Tymhorau yw cryfhau llesiant emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc (6-18oed) sydd yn delio gyda newid yn eu bywydau, drwy edrych ar effaith newid a cholled ar fywyd bob dydd a dysgu ffyrdd newydd o ymateb i’r newidiadau yma. Mae rhaglen ar gyfer oedolion ar gael yn awr hefyd. Mae pob rhaglen yn 8 awr, gan amlaf un awr yr wythnos dros 8 wythnos.

Cwnsela

Mae gan Y Bont wasanaeth cwnsela ar gyfer plant dros 10 oed ac oedolion. Defnyddir y dull person–ganolog ac mae gennym gwnselwyr cymwysiedig yn rhan o’n tîm. Fe gynigir 6 sesiwn i gychwyn, mewn lleoliad wedi ei gytuno ac sydd yn hawdd i’r cleient ei gyrraedd. Gellir cynnig mwy na 6 sesiwn os fydd y cwnselydd a’r cleient yn credu y byddai hynny o fudd.

Cefnogi unigolion

Gallwn gynnig cefnogaeth ac arweiniad i rieni sydd â’u plant yn derbyn gwasanaethau gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r gwasanaeth yma yn bennaf ar gyfer cyn ddefnyddwyr ein gwasanaethau ni.

Sut i gyfeirio

Ar gyfer ESCAPE, Tyfu Trwy’r Tymhorau a Cwnsela fe ddylai’r cyfeiriad ddod drwy ein partneriaid yn Teuluoedd Yn Gyntaf. Gall unigolion gysylltu yn uniongyrchol hefo ni am gefnogaeth i unigolion.