Amdanom Ni

Staff

Staff Llawn Amser

Val Owen

Val Owen
Mae Val Owen yn Weithiwr Cymdeithasol sydd wedi gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, yn arbennig teuluoedd maeth, ers 1989. Bu’n gweithio yn Y Bont ers 1991 a hi yw’r Prif Weithredwr. Val yw rheolwr yr elusen ac mae hefyd yn gwneud dipyn o’r gwaith maethu a hyfforddi. Mae’n Gyfaill a Hyfforddwraig gyda’r rhaglen Tyfu Trwy’r Tymhorau.

Gwenan Gruffydd

Gwenan Gruffydd
Mae Gwenan Gruffydd yn weithiwr cymdeithasol sydd wedi gweithio gyda phlant a theuluoedd ers 1984. Bu’n gweithio yn Y Bont ar wahanol gyfnodau ers 1995 gan ddod yn weithiwr llawn amser yn 2014. Mae Gwenan yn gweithio ar ochr faethu a hyfforddiant Y Bont.

Maureen Japp

Maureen Japp
Mae Maureen wedi gweithio i’r Bont fel Cyd-drefnydd Cyfarfodydd Teulu ers 1995 ac fel aelod llawn amser ers 2006. Mae’n gyd-drefnydd cyfarfodydd teulu cymwysedig gyda chymhwyster ôl radd mewn cyfarfodydd teulu. Mae’n diwtor a hyfforddwraig wedi ei hachredu i gyflwyno hyfforddiant Family Rights Group ac yn aelod o Banel Cenedlaethol Sicrhau Ansawdd y Family Rights Group. Mae Maureen hefyd yn gymodydd a chwnselydd cymwysedig. Cafodd ei hyfforddi fel Cyfaill ar gyfer rhaglenni Plant ac Oedolion, Tyfu Trwy’r Tymhorau ac mae’n rhedeg cyrsiau rhiantu ESCAPE.

Angharad Williams

Angharad Williams
Cychwynnodd Angharad weithio yn Y Bont yn 2000 yn hyrwyddo cyfranogiad a llais plant a phobl ifanc oddi fewn i wasanaethau Gwynedd. Erbyn hyn mae’n gyd-drefnydd cyfarfodydd teulu; yn gymodydd, yn trafod anghydfod rhwng rheini; yn gwnselydd ac yn Gyfaill i’r cynllun Tyfu Trwy’r Tymhorau. Mae Angharad hefyd yn trefnu a chefnogi amryw o grwpiau rhieni ac yn cefnogi unigolion fel bo’r angen.

Sandra Foxhall

Sandra Foxhall
Mae Sandra wedi bod yn cefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd ers dros 25 mlynedd. Bu’n gweithio i SNAP Cymru yn arbenigo ym maes anghenion dysgu ychwanegol, cyn symud i weithio i Y Bont yn 2000 fel cyd drefnydd cyfarfodydd teulu a chymodydd.

Mel Phillips

Mel Phillips
Bu Melanie yn gyd drefnydd cyfarfodydd teulu a chymodydd yn Y Bont ers 6 mlynedd. Mae’n hyfforddi yn achlysurol ac yn Gyfaill i’r cynllun Tyfu Trwy’r Tymhorau. Mae ganddi brofiad o wahanol feysydd gwaith gan gynnwys digartrefedd, trais yn y cartref, gwaith ieuenctid, taliadau uniongyrchol a datblygu cymunedol.

Gwenan Hughes

Gwenan Hughes
Mae Gwenan yn gwnselydd profiadol a fu’n gweithio ers blynddoedd lawer fel Cwnselydd mewn Ysgolion. Mae’n gweithio fel cwnselydd, cyd-drefnydd cyfarfodydd teulu a chymodydd i Y Bont. Mae hefyd yn Gyfaill i’r cynllun Tyfu Trwy’r Tymhorau.

Claire Owen

Claire Owen
Mae Claire wedi gweithio yn y sector cefnogi ers llawer o flynyddoedd, yn wreiddiol fel gweithiwr ieuenctid, cyn symud i weithio mewn hostel i’r digartref. Yn fwy diweddar bu’n gweithio fel gweithiwr tai annibynnol yn ceisio atal digartrefedd. Cychwynnodd Clare weithio i YBont yn 2017 ac mae’n gyd-drefnydd cyfarfodydd teulu ac wedi cael ei hyfforddi fel Cyfaill i’r cynllun Tyfu Trwy’r Tymhorau.

Anwen Harman

Anwen Harman
Mae gan Anwen brofiad helaeth o ddysgu plant a phobl ifanc ac anghenion dysgu ychwanegol. Mae’n gweithio fel cyd-drefnydd cyfarfodydd teulu.

Staff Achlysurol

Mandy Davies
Mae Mandy yn weithiwr ieuenctid cymwysiedig gyda phrofiad o hyrwyddo hawliau plant a chyfranogi. Mae hefyd yn gyd-drefnydd cyfarfodydd teulu.

Iona Griffith
Mae Iona wedi ymddeol yn ddiweddar ar ôl dros 40 o flynyddoedd o brofiad ym maes Plant ag Anableddau. Mae Iona newydd gychwyn gweithio gyda’r Bont yn asesu ac adolygu gofalwyr maeth.

Paul Jones
Mae Paul yn weithiwr cymdeithasol annibynnol sydd wedi gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ers 2005. Mae’n arbenigo mewn gwaith therapiwtig gyda phlant a wynebodd drawma. Mae Paul hefyd yn gweithio gyda dynion treisgar ar ran awdurdodau lleol ac asiantaethau diogelu plant. Mae’n Hyfforddwr Diogelu Plant ac Oedolion i’r Bont.

Non Davies
Mae Non yn weithiwr cymdeithasol annibynnol, a fu’n gweithio i awdurdodau lleol ac asiantaethau gwirfoddol ers 1984. Mae’n cadeirio paneli maethu a mabwysiadau a sefydlodd Wasanaeth Mabwysiadau Gogledd Cymru a’r Rhwydwaith Maethu Cenedlaethol. Mae Non yn hyfforddwraig diogelu plant ac oedolion i Y Bont.