Cwlwm

Datblygu diwylliant o wrando

Mudiad elusennol yw Y Bont sy’n gweithio er mwyn ateb gofynion a darparu cefnogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd, am ba bynnag resymau, yn cael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd, neu mewn perygl o gael eu gwahanu. Er mwyn cyflawni hyn mae Y Bont wedi datblygu nifer o wasanaethau – mae Cwlwm yn gynllun Cyfarfodydd Teulu, wedi ei sefydlu ers 1992.

Cwlwm – hybu a chryfhau llais teuluoedd wrth weithio ar gynllunio ar gyfer dyfodol plant  drwy Gyfarfodydd Teulu              

Datblygwyd prosiect Cwlwm er mwyn rhoi cyfle i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd drafod penderfyniadau amrywiol yn ymwneud â lles a gofal plant i’r dyfodol a gwneud cynllun i ateb yr anghenion sydd wedi eu adnabod.

Caiff teuluoedd eu cyfeirio at wasanaeth Cwlwm gan  weithwyr cymdeithasol neu gan eu hunain neu asiantaethau eraill drwy wasanaeth Teuluoedd yn Gyntaf.

Gellir cyfeirio teuluoedd oherwydd nifer o resymau, gan gynnwys:

  • teulu o dan straen ac angen cynllun i’w cefnogi
  • angen creu cynllun i ddiogelu plentyn
  • angen adnabod aelodau teulu fedr  gynnnig gofal i’r plentyn
  • angen cynllun i hwyluso cyswllt rhwng gwahanol aelodau’r teulu
  • plentyn neu berson ifanc yn troseddu
  • problemau yn yr ysgol

Trefnir y cyfarfodydd, sydd mor anffurfiol â phosibl, gan Gydlynydd Cwlwm. Fe’u cynhelir mewn lleoliadau niwtral a bydd pawb sy’n bwysig i’r plentyn a’r teulu dan sylw yn bresennol, megis perthnasau, ffrindiau, cymdogion ac unrhyw un sy’n agos at y plentyn neu sydd â diddordeb yn yr hyn sy’n digwydd iddo.

Prif bwrpas y cyfarfod yw ei gwneud yn bosibl i’r teulu greu cynllun fydd yn ateb yr anghenion sydd ganddynt ac yn ffordd gadarnhaol o symud ymlaen ym mywyd y teulu. Mae lle pwysig yn y cyfarfod i rannu gwybodaeth, ac fe roi’r cyfle hefyd  i’r teulu gael trafodaeth breifat heb unrhyw weithiwr proffessiynol yn bresennol.

Canolwr annibynnol rhwng y teulu ac asiantaethau perthnasol eraill yw Cydlynydd Cwlwm, a bydd yn sicrhau fod y teulu yn cael y gefnogaeth angenrheidiol er mwyn gallu mynychu’r cyfarfod ac yn cael y cyfle gorau i greu cynllun.

Cyfeirir tua 100 o gyfarfodydd teulu atom i’w cydlynu yng Ngogledd Cymru bob blwyddyn. Rydym hefyd yn rhoi cymorth i gynlluniau cyfarfodydd teulu mewn ardaloedd eraill. Mae gwasanaeth Cwlwm hefyd yn cynnig hyfforddiant ym maes cyfarfodydd teulu.

Rydym yn brosiect wedi ei achredu ac yn aelodau o Rwydwaith Cyfarfodydd Grŵp Teulu Cymru Gyfan.

Dyfyniadau gan ddefnyddwyr Cwlwm

“Roedd hi’n braf cael cyfarfod tad ein hŵyr am y tro cyntaf.”

“Roedd yn gymorth mawr cael pobl yno oedd yn poeni ynghylch y plentyn, ond heb fod â gormod o gyswllt â’r sefyllfa.”

“Cyn y cyfarfod, doedden ni ddim yn siŵr sut oedd pethau rhwng y rhieni a’r plentyn. Fe ddysgom ni fwy am y problemau, a thrwy eu trafod rydym wedi gallu cynnig mwy o gymorth a chymorth iddynt.”

“Rhoddodd y cyfarfod gyfle arall i mi gael gweld fy nheulu, ac roedd hynny’n dda iawn.”

“Roedd y cyfarfod wedi ei drefnu’n dda, ac roedd y lleoliad yn addas iawn.”

Dyfyniadau gan weithwyr cymdeithasol

“Roedd amseru’r toriad am baned yn wych . . . roedd cymaint o densiwn yn yr ystafell, ond yna cyrhaeddodd y te a dechreuodd pawb symud o gwmpas yr ystafell a siarad â’i gilydd.”

“Roeddwn ofn i bethau droi’n ffrae, ond rwy’n falch ofnadwy iddynt allu trafod yn iawn.”

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01286 881620, neu ebostiwch ni ar post@bont.org.uk

Gwefan gan/website by WP Websites Wales