Cynllun CANOL

Beth ydi’r cynllun?

Mae Canol yn wasanaeth cymodi sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc, eu teuluoedd neu landlordiaid i ddod at ei gilydd i edrych ar y materion sy’n peryglu tenantiaeth, neu leoliad y person ifanc.  Mae’r cynllun yn gwrando ar y ddwy ochr, yn hyrwyddo cyfathrebu er mwyn cael cytundeb i wella pethau.

Rydym yn cynnig gwasnaeth cymodi rhwng pobl ifanc a’i rhieni, gofalwyr neu landlordiau i geisio adeiladau perthynas neu ddealltwriaeth bositif. Gall hyn olygu osgoi perthynas yn torri i lawr neu adeiladu ar berthynas fregus.

Gallwn hefyd gynnig cymodi rhwng unrhyw ddau barti lle mae yna blant yn ran o’r sefyllfa. Fel arfer mae hyn rhwng rhieni neu ofalwyr sydd yn gwahanu neu wedi gwahanu ers peth amser, ond sydd angen cadw mewn cysylltiad i ofalu am blant.

Mae cymodi hefyd yn gallu helpu pobl ifanc sydd wedi gadael adra i ddod yn ôl mewn cysylltiad a’r teulu.

Pwy all gael gwasanaeth?

Mae’r gwasanaeth ar gael mewn sawl ardal ac i ystod o deuluoedd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ac Y Bont i drafod eich opsiynnau.

Ffonio 01286 881620

E bostio: post@bont.org.uk

Gwefan gan/website by WP Websites Wales