Hyrwyddo Lleisiau

Datblygu diwylliant o wrando

Cryfhau llais plant, pobl ifanc a theuluoedd yng Ngwynedd

Mudiad elusennol yw Y Bont sy’n gweithio er mwyn ateb gofynion a darparu cefnogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd, am ba bynnag resymau, yn cael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd, neu mewn perygl o gael eu gwahanu.  I gyflawni hyn mae Y Bont wedi datblygu nifer o wasanaethau – mae Clywed yn gynllun cyfranogi ers 2000.

Mae Y Bont yn cydnabod pwysigrwydd gwrando ar farn, safbwynt a dymuniadau plant, pobl ifanc a theuluoedd, ac mae’n gweithio’n galed i annog ymarferwyr, cyrff cyhoeddus, asiantaethau a gwasanaethau ieuenctid i adlewyrchu’r safbwyntiau hyn yn y gwasanaethau y maen nhw’n eu cynnig.

Rhoddir Achrediad Clywed i gwmnïau, asiantaethau ac ymarferwyr sy’n barod i ddangos eu hymroddiad i:

  • hybu cyfranogiad plant, pobl ifanc a’u teuluoedd, yn ogystal â gwrando arnynt a gweithredu yn ôl eu safbwyntiau
  • caniatáu i’w barn hwy gael effaith ar eu ffordd o weithio ac ar eu cynnyrch a’u gwasanaethau

Mae prosiect Clywed yn gweithio gyda phlant, phobl ifanc  a theuluoedd er mwyn asesu ac adolygu gwasanaethau pob blwyddyn.

Mae Clywed hefyd yn gwneud gwaith ymgynghorol ym maes llais plant, phobl ifanc a rhieni yn achlysurol.

Mae Clywed yn hyrwyddo group o pobl ifanc sydd yn cwrdd yn fisol; mae grwp yma yn creu cyfle i asiantaethau ymgynghori a pobl ifanc ar unrhyw bwnc.

Mae Clywed hefyd yn hyrwyddo Fforwm Rhieni sydd yn cyfarfod yn Fisol, mae’n gyfle i rhieni neu ofalwyr i dderbyn cefnogaeth a gwybodaeth yn o gystal a chyfle i asiantaethau ymghynhori a rhieni.

Mae aelodau o’r grwpiau Pobl Ifanc ac Rhieni wedi eu hyfforddi i gymryd rhan mewn cyfweliadau neu brosesau recriwtio staff.

Dylai asiantaethau sy’n dymuno cael eu hasesu ar gyfer yr Achrediad Clywed neu ymgynghori a phlant , pobl ifanc neu rieni gysylltu a ni ar 01286 881620, neu ebostio post@bont.org.uk

Gwefan gan/website by WP Websites Wales