Amcanion a gwerthoedd

Amcanion

  • Datblygu gwasanaethau addas er mwyn ymateb i ofynion plant a phobl ifanc
  • Sicrhau bod yr holl wasanaethau a ddarperir o ansawdd uchel
  • Cefnogi ymdrechion unigolion ac asiantaethau er mwyn cryfhau llais defnyddwyr

Gwerthoedd

  • Y lle gorau i’r rhan fwyaf o blant fod yw gyda’u teuluoedd
  • Mae’r nifer fechan o blant sy’n gorfod byw ar wahân i’w teuluoedd yn haeddu gofalwyr o’r safon uchaf
  • Rhaid i ofalwyr dderbyn hyfforddiant o safon uchel er mwyn gallu gwneud eu gwaith
  • Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd angen help a chymorth er mwyn magu llais, fel y gallant gyfrannu at gynlluniau a gwasanaethau a allai gael effaith ar eu bywydau
  • Mae angen i blant gadw cysylltiad â’u gwreiddiau fel y gallant fagu gwydnwch fydd o gymorth iddynt ddelio â’u cefndir ac wynebu eu dyfodol

Gwefan gan/website by WP Websites Wales